top of page

ELVEN

Å LÆRE Å TENKE SOM EN ELV

Hva vil det si å skape håp i en tid der en generasjon av ungdommer tar til gatene for å varsle maktelitene om den økologiske krisen? Hva er skolens rolle idet ungdommen går inn i en tid som er preget av store, strukturelle omveltninger og en uviss fremtid? 

VILLAKS er knyttet tett til forskningsprosjektet «ELVEN – Å lære å tenke som en elv», en gren av det EU-finansierte prosjektet «Science Education for Action and Engagement toward Sustainability» (SEAS). Martin er tilknyttet SEAS som postdoctoral researcher. ELVEN bygger på Martins tidligere forskning om laks, vannøkologi, urfolksstudier og dypøkologi, men videreutvikler dette i retning dannelse for bærekraft.

 

I likhet med alle SEAS-prosjekter, er også ELVEN et «skole i verden»-prosjekt, der forskere og lokale samfunnsaktører jobber tett sammen med skoler for å fylle abstrakte begreper som «bærekraftig utvikling», «demokrati og medborgerskap» med liv.

 

Elevene tas ut av klasserommet og undervisningen foregår i direkte møte med naturen sammen med lokale beslutningstagere. Vi er svært opptatt av å knytte til oss flere Osloskoler fremover, og da særlig de som allerede har en geografisk tilknytning til Akerselven. En kjernesak i vårt arbeid er å utforske hvordan vi kan fremme kjærlighet til alt levende. Dette mener vi er en generasjonsoppgave, og vi kan takle den i felleskap: Gjennom forskningen, gjennom kunsten, gjennom medborgerskap, gjennom å bruke vår ytringsfrihet, gjennom det å gå fra ord til handling, gjennom det å bidra til å skape et levende og mangfoldig miljø.

Noen av spørsmålene vi stiller er disse: Hvordan kan forskningsmiljøet og skolene samarbeide med lokalsamfunnet i fagfornyelsen? Hvordan kan forskningen bygge broer mellom læringsmiljø og lokale aktører som engasjerer seg i arbeid knyttet til bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap? Kan en erfaringsbasert, tverrfaglig undervisning fremme både faktakunnskap og følelsesmessig tilknytning til den mer-enn-menneskelige verden, hverandre og fremtiden? Kan en slik undervisning dyrke de unges evne og motivasjon til å bidra til bærekraftig utvikling som både medborger og medmenneske? Hvordan kan skolen gjøre elevene i stand til å ta vare på vår felles framtid og den levende kloden vi er en del av? Hvilken kunnskap, hvilken etisk bevissthet og hvilke handlinger vil gjøre de nødvendige endringene i måten vi lever på og måten vi utvikler samfunnet på?

 

Måten vi går disse spørsmålene i møte på, er å jobbe med konkrete prosjekter, der skolene får anledning til å jobbe med fagfornyelsen «i verden» - samtidig som erfaringene og opplevelsene i verden kan gi utgangspunkt for videre faglig fordypning, kunstnerisk refleksjon og tverrfaglig undervisning i skolen.

 

ELVEN er en kunstkapsklynge der skoler møter forskningsmiljøer, kunstnere, miljøorganisasjoner og offentlige instanser, alt rundt et felles, samlende tema – i dette tilfellet laksen og Akerselven.

 

Noe av motivasjonen med ELVEN er å bidra til "skole i verden"-prosjekter som engasjerer og som utfordrer elever og lærere til pågangsmot, deltagelse, til å erfare at det er meningsfullt å bidra til en felles visjon, og til å finne sin egen stemme og handlingskraft.

bottom of page